รายละเอียดหลักสูตรรายละเอียด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้จบปริญญาตรี

o    โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning)  สำหรับผู้จบปริญญาตรี สาขา ใกล้เคียงทางการบัญชี

o    โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning)  สำหรับผู้จบปริญญาตรี สาขา ไม่ใกล้เคียงทางการบัญชี 


แผนการศึกษา

ปีที่ศึกษา

ภาคเรียนที่ 1  ( ส.ค.-พ.ย.)

ภาคเรียนที่ 2  ( ธ.ค.-มี.ค.)

ภาคเรียนที่ 3  ( เม.ย.-ก.ค.)

ปีที่ 1

AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น

AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการ บัญชี

AC453 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

AC120 การบัญชีชั้นกลาง 1

AC221 การ บัญชีชั้นกลาง 2

AC328 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

AC330 การ บัญชีเฉพาะกิจการ

AC208 การภาษีอากร 1

AC329 การ ภาษีอากร 2

BA925 การบริหารกลยุทธ์ *

AC472 การ จัดทำแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

BA922 หลักการตลาด *

BA923 การเงินธุรกิจ *

ปีที่ 2

AC222 การ บัญชีต้นทุน

AC323 การบัญชีบริหาร

AC314 การ บริหารต้นทุน

AC324 การสอบบัญชี

AC325 การ บัญชีชั้นสูง 1

AC429 การบัญชีชั้นสูง 2

AC432 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

AC326 การตรวจสอบภาย ใน

AC443 การวางแผนและควบคุมโดยงบ ประมาณ

AC327 การบัญชีภาษีอากร

CX003 การ โฆษณากับสังคม

NX005 โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลก ธุรกิจ

* หมายถึง รายวิชาที่ต้องเรียนสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาไม่ใกล้เคียงทางการบัญชี


ระบบการศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 3 ภาค ดังนี้

            - ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - พฤศจิกายน

            - ภาคการศึกษาที่ 2 ธันวาคม -มีนาคม

            - ภาคการศึกษาที่ 3 เมษายน- กรกฎาคม
            โดยแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก สถาบันอุดมศึกษา


การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจาก สถาบันอื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีใบที่สองขั้นปริญญา บัณฑิต พ..2543


ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
สำหรับผู้จบปริญญาตรี

            o  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
           
o   สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากวุฒิการศึกษาเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

o    คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ที่ทำงานด้านบัญชี และผู้ที่สนใจงานด้านบัญชีและเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี


            o   
เงื่อนไขการเข้าศึกษาตามหลักสูตร

จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


            o   
เงื่อนไขการเทียบโอน 
                        เนื้อหาวิชาที่ขอเทียบ โอนกับหลักสูตรของคณะบัญชี จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ของคณะบัญชีและมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่า C หรือ ค หรือ p หรือ 2.00
                       
                        ·        
อ่านรายละเอียดการเทียบโอนวิชา     

·         ดูตัวอย่างการเทียบโอนวิชา           

·         ดาวน์โหลดคำร้องขอเทียบโอนวิชา  

                o   ตารางรายวิชาที่ขอยกเว้น                 
                            o   
ตารางเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
                            o     แบบคำร้องขอยกเว้นรายวิชาและเทียบโอนหน่วยกิต 


      o 
หลักฐานที่ใช้สมัคร
                           
o    สำเนาใบปริญญาบัตร

o    สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)

o    คำอธิบายราย วิชาที่ต้องการเทียบโอนจากสถาบันเดิม

o    สำเนาทะเบียนบ้าน

o    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

o    ใบรับรองแพทย์

o    รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป*

o    ใบระเบียนประวัติ

                     

               สามารถส่งหลักฐานในการสมัครมาได้ที่

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
อาคาร 12 ชั้น 2  126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

                        Email: accountingonline@utcc.ac.th


      o   
วิธีการสมัครเรียน

สมัครเรียนทาง On- Line ตั้งแต่บัด นี้.....ฟรีค่าสมัคร
(สอบ ถามรายละเอียดได้ที่ 02-697-6222 หรือ (e-mail: accountingonline@utcc.ac.th)


            o   
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 

o    ค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,500 บาท

o      ค่าบำรุงและค่า ธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 700 บาท

o      ตารางการชำระเงิน 
       * อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
           

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)

ตารางการชำระ เงิน


ปีที่ 1 เทอมที่ 1

ที่

รายการ

จำนวน เงิน

1

ค่าบำรุงการศึกษา

700

2

ค่าบรรยายพิเศษ

1,000

3

ค่า ขึ้นทะเบียน

500

4

ค่าบัตรนักศึกษา

300

5

ค่าลงทะเบียนวิชา เรียน

AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น

2,500

AC214 หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศทางการ บัญชี

2,500

AC453 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

2,500

BA922 หลักการตลาด*

2,500

รวม

12,500ปีที่ 1 เทอมที่ 2

ที่

รายการ

จำนวน เงิน

1

ค่าบำรุงการศึกษา

700

2

ค่าบรรยายพิเศษ

1,000

3

ค่า ลงทะเบียนวิชาเรียน

AC120 การบัญชีชั้นกลาง 1

2,500

AC328 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2,500

AC208 การภาษีอากร 1

2,500

BA925 การบริหารกลยุทธ์*

2,500

รวม

11,700ปีที่ 1 เทอมที่ 3

ที่

รายการ

จำนวน เงิน

1

ค่าบำรุงการศึกษา

700

2

ค่าบรรยายพิเศษ

1,000

3

ค่า ลงทะเบียนวิชาเรียน

AC221 การบัญชีชั้นกลาง 2

2,500

AC330 การบัญชีเฉพาะกิจการ

2,500

AC329 การภาษีอากร 2

2,500

BA933 การเงินธุรกิจ*

2,500

AC472 การจัดทำแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม

2,500

รวม

14,200

*สำหรับผู้ที่จบสาขาไม่ใกล้เคียงต้องลงเรียนเพิ่มอีก 3 วิชาดังกล่าว


ปีที่ 2 เทอมที่ 1

ที่

รายการ

จำนวน เงิน

1

ค่าบำรุงการศึกษา

700

2

ค่าบรรยายพิเศษ

1,000

3

ค่า ลงทะเบียนวิชาเรียน

AC222 การบัญชีต้นทุน

2,500

AC324 การสอบบัญชี

2,500

AC432 รายงานทางการเงินและ การวิ เคราะห์

2,500

AC327 การบัญชีภาษีอากร

2,500

รวม

11,700ปีที่ 2 เทอมที่ 2

ที่

รายการ

จำนวน เงิน

1

ค่าบำรุงการศึกษา

700

2

ค่าบรรยายพิเศษ

1,000

3

ค่า ลงทะเบียนวิชาเรียน

AC323 การบัญชีบริหาร

2,500

AC325 การบัญชีชั้นสูง 1

2,500

AC326 การตรวจสอบภายใน

2,500

NX005 โลจีสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลก ธุรกิจ

2,500

รวม

11,700


ปีที่ 2 เทอมที่ 3

ที่

รายการ

จำนวน เงิน

1

ค่าบำรุงการศึกษา

700

2

ค่าบรรยายพิเศษ

1,000

3

ค่า ลงทะเบียนวิชาเรียน

AC341 การบริหารต้นทุน

2,500

AC429 การบัญชีชั้นสูง 2

2,500

AC443 การวางแผนและควบคุมโดยงบ ประมาณ

2,500

CX003 การโฆษณากับสังคม

2,500

รวม

11,700


                                                                                                          *
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
       ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6204-5, 02-277-4347

            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) โทร.02-697-6222 (สายตรง)

e-mail: (accountingonline@utcc.ac.th)

          
        รายชื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาการ                         
        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)

                        
                         1. ศ.ประพันธ์  ศิริรัตน์ธำรง                 ประธานกรรมการ

                         2. รศ. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ             กรรมการ

                         3. ผศ.ดร.ขวัญสกุล  เต็งอำนวย           กรรมการ

                         4. ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม              กรรมการ

                         5. อ.อรฤดี  ศรีธราพิพัฒน์                  กรรมการและ เลขานุการ

     

     

รายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้จบ ปวส.

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้จบ ปวส. 
 
แผนการศึกษา

ปีที่ศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

ปีที่ 1

         

AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น

AC120 การบัญชีชั้นกลาง 1

AC221 การบัญชีชั้นกลาง 2

                

AC214  หลักเบื้องต้นระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี

SC921 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 1

AC328 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 

HG020 จิตวิทยาร่วมสมัยหรือ
HG030
คุณภาพชีวิต

AC208 การภาษีอากร 1

SC922 สถิติธุรกิจ 

 

HG004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

HG005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

HG006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 1

  

EC921 หลักเศรษฐศาสตร์ 1

 

ปีที่ 2 

AC222 การบัญชีต้นทุน

AC323 การบัญชีบริหาร 

AC429 การบัญชีชั้นสูง 2 

 

AC324 การสอบบัญชี

AC325 การบัญชีชั้นสูง 1

AC330 การบัญชีเฉพาะกิจการ

 

AC206 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 

NX005 โลจีสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ

BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 

HG007 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 2 

HE921 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

CX003 การโฆษณากับสังคม 

  

BA923 การเงินธุรกิจ 

AC329 การภาษีอากร 2

ปีที่ 3

AC453 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

  
 

AC432 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

  
 

BA924 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ 

  
 

BX007 การบริหารการเงิน

  
 

EX004 เศรษฐกิจประเทศไทย

  

ระบบการศึกษา

           หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 3 ภาค ดังนี้

           - ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม - พฤศจิกายน

           - ภาคการศึกษาที่ 2 ธันวาคม -มีนาคม

           - ภาคการศึกษาที่ 3 เมษายน- กรกฎาคม
           โดยแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสามารถเทียบโอนได้สูงสุด 46 หน่วยกิต และต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 92 หน่วยกิต


ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับผู้จบ ปวส.

o    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

o    คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


            o   
เงื่อนไขการเทียบโอน

เนื้อหาวิชาที่ขอเทียบ โอนกับหลักสูตรของคณะบัญชี จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ของคณะบัญชีและมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่า C หรือ ค หรือ p หรือ 2.00


                  ·       
อ่านรายละเอียดการเทียบโอนวิชา    

·         ดูตัวอย่างการเทียบโอนวิชา               

·         ดาวน์โหลดคำร้องขอเทียบโอนวิชา     

o ตารางรายวิชาที่ขอยกเว้น   

o    ตารางเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 

o    แบบคำร้องขอยกเว้นรายวิชาและเทียบโอนหน่วยกิต 


                      หลักฐานที่ใช้สมัคร

                             o     สำเนาใบปริญญาบัตร 
                             o       สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)

 o     คำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนจากสถาบันเดิม

 o  สำเนาทะเบียนบ้าน

 o    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 o    ใบรับรองแพทย์

 o  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป*

 o    ใบระเบียนประวัติ

                     

             สามารถส่งหลักฐานในการสมัคร มาได้ที่ 
                   
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)

                   อาคาร 12 ชั้น 2  126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

                   Email: accountingonline@utcc.ac.th


          o   
วิธีการสมัครเรียน

สมัครเรียนทาง On- Line ตั้งแต่บัด นี้.....ฟรีค่าสมัคร (สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-697-6222
หรือ
e-mail: accountingonline@utcc.ac.th)


          o   
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา

o    ค่าลงทะเบียนวิชาละ 2,500 บาท

o      ค่าบำรุงและค่า ธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 700 บาท
* อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6204-5, 02-277-4347

            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) โทร.02-697-6222 (สายตรง)

            e-mail: accountingonline@utcc.ac.th

            รายชื่อคณะ กรรมการมาตรฐานวิชา
            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)

                         
                         1. ศ.ประพันธ์  ศิริรัตน์ธำรง             ประธานกรรมการ

                         2. รศ. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ        กรรมการ

                         3. ผศ.ดร.ขวัญสกุล  เต็งอำนวย       กรรมการ

                         4. ผศ.แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม           กรรมการ

                         5. อ.อรฤดี  ศรีธราพิพัฒน์              กรรมการและ เลขานุการ


คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ 0-2697-6222 โทรสาร 0-277-4347