วิธีการเรียนออนไลน์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1. วิธีการเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์

• พิมพ์ URL
http://accountingonline.utcc.ac.thพิมพ์ Username และ Password ที่ได้รับจากหลักสูตรฯ เพื่อเข้าศึกษาบทเรียนคลิกเมนู Go to Learn  เพื่อสู่ระบบ LMSคลิกเลือกรายชื่อวิชาตามที่ลงทะเบียนคลิกเมนู เรียกดูห้องเรียน เพื่อศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. วิธีการเรียนออนไลน์

• ควรศึกษาประมวลรายวิชา ที่แสดงไว้ในหน้าแรก เมื่อท่านเข้าสู่รายวิชาให้ละเอียด 
โดยทุกรายวิชาจะแสดงประมวลรายวิชา (Course Outline) ให้ผู้เรียนสามารถ Download เอกสารไปศึกษาได้ 
โดยผู้สอนจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา หัวข้อรายวิชา และวิธีการประเมินผลในแต่ละภาคเรียนไว้ให้อย่างละเอียด
• ควรศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กำหนดใน Course Outline
ตามแผนการเรียนที่อาจารย์ระบุไว้ใน Course Outline
• ควรติดตามการบ้านที่อาจารย์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านกระดานข่าว (Webboard) 
และห้องสนทนา (Chat Room) ในรายวิชา
• นักศึกษาควรส่งการบ้านตามระยะเวลาที่อาจารย์กำหนด ผ่านระบบ LMS
• หากนักศึกษามีปัญหาในด้านการใช้งานระบบ สามารถศึกษาวิธีการส่งงาน การบ้าน
จากคู่มือการใช้งานระบบในหน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร (ในส่วนหน้าเว็บไซต์ของสมาชิก) 
ซึ่งจะแสดงเป็นไฟล์ Word และ ไฟล์ VDO ให้เลือกศึกษา
• นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาด้านการเรียนการสอนกับผู้สอนผ่านกระดานข่าว และห้องสนทนาในรายวิชา
ซึ่งแต่ละรายวิชาผู้สอนจะระบุ Office Hours ให้นักศึกษาทราบผ่านกระดานข่าว และเมนู Announcement
ในระบบ LMS
• และก่อนสอบปลายภาคทุกภาคเรียน ผู้สอนจะบรรยายเสริมพิเศษให้นักศึกษาจำนวน 6 ชั่วโมง / รายวิชา
• หากผู้เรียนมีปัญหาการใช้งานระบบสามารถแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยคลิกที่ Banner แจ้งปัญหาที่ใช้งานระบบ
หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5028459-60 

3. วิธีการวัดและประเมินผล
 

• การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
• การสอบกลางภาค โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์ และจัดสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ 0-2697-6222 โทรสาร 0-277-4347