ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)


ปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1
                                                                                                         หน่วย : บาท

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน

14,000

AC101 หลักการบัญชีเบื้องต้น

3,500

AC208 การภาษีอากร 1

3,500

AC438 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

3,500

BA925 การบริหารกลยุทธ์

3,500

2

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

500

3

ค่าบำรุงการศึกษา

1,000

4

ค่าบรรยายเสริม (วิชาละ 1,000 บาท)

4,000

5

ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 

350

รวม

19,850


ภาคเรียนที่ 2

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน

14,000

AC110 การบัญชีชั้นกลาง 1

3,500

AC204 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

3,500

AC209 บรรษัทภิบาล

3,500

AC431 การบัญชีเฉพาะกิจการ

3,500

2

ค่าบำรุงการศึกษา 

1,000

3

ค่าบรรยายเสริม (วิชาละ 1,000 บาท)

4,000

รวม

19,000ภาคเรียนที่ 3

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน10,500

AC211 การบัญชีชั้นกลาง 2

3,500

AC212 การภาษีอากร 23,500

AC317 การบัญชีภาษีอากร

3,500

2

ค่าบำรุงการศึกษา 

1,000

3

ค่าบรรยายเสริม (วิชาละ 1,000 บาท)

3,000

รวม

14,500


ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1                                                                                                         หน่วย : บาท

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน

14,000

AC213 การบัญชีต้นทุน

3,500

AC315 การสอบบัญชี

3,500

AC318 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3,500

AC320 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

3,500

2

ค่าบำรุงการศึกษา 

1,000

3

ค่าบรรยายเสริม (วิชาละ 1,000 บาท)

4,000

รวม

19,000ภาคเรียนที่ 2

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน

17,500

AC314 การบัญชีบริหาร3,500

AC316 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

3,500

AC319 การบัญชีชั้นสูง 1

3,500

AC435 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ

3,500

  AC444 การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ3,500

2

ค่าบำรุงการศึกษา 

1,000

3

ค่าบรรยายเสริม (วิชาละ 1,000 บาท)

5,000

รวม

23,500ภาคเรียนที่ 3

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน

10,500

AC421 การบัญชีชั้นสูง 2

3,500

AC433 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

3,500

AC452 สัมมนาการสอบบัญชี

3,500

2

ค่าบำรุงการศึกษา 

1,000

3

ค่าบรรยายเสริม (วิชาละ 1,000 บาท)3,000

รวม

14,500

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   110,350
    
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6204-5, 02-277-4347
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) โทร.02-697-6222 (สายตรง)
e-mail: accountingonline@utcc.ac.th

 

 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
โทรศัพท์ 0-2697-6222 โทรสาร 0-277-4347