รายละเอียดหลักสูตร

        1.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษา

        2.โครงสร้างหลักสูตร
           สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (link คู่มือการศึกษา e-Learning-5)

        3.การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
           การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีใบที่สองขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2543

            เงื่อนไขการเทียบโอนรายวิชา

            เนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) คณะบัญชี จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ของคณะบัญชี และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่า C หรือ P หรือ 2.00

       4. ระบบการศึกษา

            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ระบบการศึกษาแบบ   หน่วยกิต โดยแบ่งระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้

          ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม 1 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน
          ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม 1 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม
          ภาคเรียนที่ 3 เริ่ม 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม

       5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
          -สำเนาใบปริญญาบัตร
          -สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
          -คำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนจากสถาบันเดิม
          -สำเนาทะเบียนบ้าน
          -สำเนาบัตรประชาชน

          -รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขยาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

         สามารถส่งหลักฐานที่ใช้สมัครมาได้ที่
          126/1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพ 10400
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) คณะบัญชี อาคาร 12 ชั้น 2

        6. วิธีการสมัครเรียน
           สมัครเรียนทาง On-line ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           (สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-697-6222 หรือ e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

         7. แผนการศึกษา
           แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

         8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา
            -ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 1,000 บาท
            -ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 4,500 บาท (รวมค่าบรรยายเสริม)
            -ค่าขึ้นทะเบียน (ชำระครั้งเดียวในเทอมแรกที่ศึกษา)  500 บาท
            -ค่าบัตรนักศึกษา 350 บาท
            (link ตารางการชำระเงิน-5)
            ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

         9. รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
            - รองศาสตราจารย์นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ                      ประธานกรรมการ
            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  บุณเนตร                        กรรมการ
            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช              กรรมการ
            - คณบดีคณะบัญชี                                                          กรรมการ
            - ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                      กรรมการและเลขานุการ
              (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กืรอนิกส์)

 

ข้อดีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) 
ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

1. เรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต 
2. เทียบโอนหน่วยกิต และมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาในการเรียน 
3. เรียนทางอินเทอร์เน็ต/อินเตอร์เน็ต? ที่สอดคล้องกับพฤติกรมมของคนยุคสังคมออนไลน์ 
4. ช่วยประหยัดเวลา สะดวกสบาย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย 
    สามารถเรียนจากที่บ้าน หรือที่ทำงานได้ 
5. สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 
6. เป็นการเรียนการสอนเสมือนจริง ที่นักศึกษาสามารถพูดคุยและสอบถามอาจารย์ได้
    ในห้องสนทนา (Chat room) กระดานสนทนา (Web board) และ e-mail 
7. จบแล้วได้ปริญญาทางบัญชี ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชี
    รับอนุญาต และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 
8. สามารถต่อยอดโอกาสในการทำงานเป็นนักบัญชีมืออาชีพในอนาคตได้ 
9. หลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงาน กพ. 
10. มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยทุกประการ  

ตารางสอบไล่ปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
- กำหนดการปฐมนิเทศ 3 สิงหาคม 2562 

- ตารางบรรยายเสริมรวมภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
-  คู่มือการใช้ระบบ LMS
- ตารางแชทรูม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562

 

 

 

 

 


 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา  2559 

                    
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ตารางบรรยายเสริมประจำ
ภาคเรียนที่ 2/2561
บรรยายก่อนสอบปลายภาค

                    
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ตารางเวลาสนทนาออนไลน์
กับอ.ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2561 

                   

    คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการศึกษาประจำปี 2560

                            

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
นักศึกษารหัส 58 และ 59
ขอไฟล์ข้อมูลได้ที่หลักสูตร

                  
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ให้คำปรึกษาโดยผู้ดูแลระบบ LMS
ผ่านโปรแกรม Line 
(วัน จ.-ศ. 09.00-20.00น.
และ ส.-อา. 10.00-20.00 น.)

อาจารย์พิเศษ


 

อาจารย์ ดวงใจ โอวจริยาพิทักษ์
- บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท Macquaire University

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา
- ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ ยุวดี   เจียมวัฒนศิริกิจ
- BBA. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท University of Michigan

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ วนิดา สมส่งกุล

  - บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรกร กิตติสุวรรณ์
- บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อาจารย์สันติ  อังธนารักษ์สกุล
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

อาจารย์ประพันธ์  คงเอียด

ประวัติการทำงาน/อาจารย์พิเศษ
1) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  (ปี 2551)
2) นิติกรปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  (ปี 2551 - 2553)
3) นิติกรชำนาญการ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (ปี 2553 - ปัจจุบัน)
4) อาจารย์พิเศษวิชาสัมมนาภาษีอากรและวิชาการภาษีอากร 2 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5) อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6) อาจารย์พิเศษวิชาการภาษีอากร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7) อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีการบริโภค หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8) อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายภาษีท้องถิ่น หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ จันทร์เต็ม
- บชม.(M.S.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พณ.ม.(M.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พณ.ม.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Cert. In Financial Management Program,National University of Singapore
- ประกาศนียบัตรผู้นำทางการเมืองรุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ พัฒนาหลักสูตรบัญชีระดับอุดมศึกษา
- ที่ปรึกษาบริษัท เคเอเบิ้ลเทค จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท เค ซี แกรนด์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รองคณบดีคณะบัญชีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หัวหน้าสาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณะกรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  090-9741110


                                                                   หน้า (1)(2) 

รายการห้องบรรยายสด

คำถามที่พบบ่อย


รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอน ต้องการทราบลักษณะการเรียนการสอนในหลักสูตร e-Learning ว่าเป็นการสอนผ่าน VDO คอนเฟอร์เร้นรึเปล่า และการเรียนการสอนจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
ตอบ

      ลักษณะของการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่าย Internet คือผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามแต่เวลาที่สะดวก เพราะเรามี Course Wares เชื่อมต่ออยู่ใน Server อยู่แล้ว ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนหรือดูเนื้อหาได้ตลอดเวลา จะไม่มีการกำหนดเวลาการเข้าเรียนว่าเวลาไหน ไม่กำหนดจำนวนในการเข้าเรียน ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถทบทวนซ้ำไปซ้ำมาได้ แต่มีข้อกำหนดว่าตลอดทั้งเทอมผู้เรียนจะต้องเข้ามาเรียนเกิน 80% ขึ้นไปในแต่ละวิชาถามเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรพิจารณาอย่างไร ในหนึ่งภาคการศึกษาจะต้องชำระเป็นจำนวนเท่าไร และรวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนเท่าไร
ตอบ

      ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ฟรี) ส่วนค่าใช้จ่ายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) จะคิดเป็นรายวิชา วิชาละ 3,500 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ในเมนูข้อมูลการสมัครเรียนขั้นตอนการสมัคร มีระเบียบขั้นตอนในการรับสมัครอย่างไร ต้อง Walk in เข้ามาสมัครด้วยตัวเองกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
ตอบ

     ในเรื่องของขั้นตอนการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถสมัครเรียน Online  ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยโดยเข้ามาที่ สมัครเรียนออนไลน์ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องเสียเวลามาที่มหาวิทยาลัยรายละเอียดการสมัคร ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และจัดส่งเอกสารอย่างไร
ตอบ

      เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัครเรียน Online เข้ามาแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรหัสนักศึกษาให้กับผู้สมัครทราบ พร้อมทั้งระบุรายการหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัครต้องเตรียมเพื่อส่งเอกสารดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ ตามวันเวลาที่กำหนด รายการเอกสารที่ต้องส่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์เมนูข้อมูลการสมัครเรียน

 

การสอบ ถามเกี่ยวกับสถานที่สอบ ลักษณะการสอบ วันที่ทำการจัดสอบว่าตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่
ตอบ

      สำหรับในเรื่องของการสอบนั้นถ้าเป็นการสอบย่อยหรือสอบ Midterm จะสอบผ่านทาง Internet ได้เลยแต่ในส่วนของการสอบ Final นักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพฯจะต้องมาสอบกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
      ส่วนนักศึกษาในส่วนภูมิภาคทางมหาวิทยาลัยได้จัดศูนย์สอบในส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ได้แก่ ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, และศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้สมัครที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาคสามารถเลือกศูนย์สอบได้เองใน 5 ศูนย์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์

 

การเทียบโอน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเทียบโอน รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ และเทียบโอนได้ทั้งหมดกี่วิชา
ตอบ

      ในเรื่องของการเทียบโอน ทางมหาวิทยาลัยจะทำการเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นทั้งสิ้น 23 วิชา (ระบุใบเว็บไซต์) คือ ไม่ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ที่เคยศึกษามาแล้วในวุฒิปริญญาตรีให้กับนักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ เมนูข้อมูลการสมัครเรียน

 

การลงทะเบียน การลงทะเบียนของผู้สมัครต้องทำอย่างไร
ตอบ

      เมื่อผู้สมัครสมัครเรียน Online เข้ามาทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลการสมัครให้กับฝ่ายทะเบียน 
เพื่อออกรหัสนักศึกษา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถส่ง
หลักฐานการสมัครและเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์

 

การชำระเงิน ขั้นตอนการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และสถานที่ในการชำระเงิน
ตอบ

      เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งรหัสนักศึกษาแล้ว สามารถชำระเงินโดย log in เข้าไปที่ฝ่ายทะเบียน 
จากนั้นไปที่เมนูการชำระเงินของนักศึกษา e-Learning เพื่อ print ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระกับ
ทางธนาคารที่ระบุไว้

 

สถานที่เรียนและสถานที่สอบ
ตอบ

      สำหรับสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้เองเลย เพราะเป็นหลักสูตร e-Learning 
เรียนได้จากทุกที่ที่ผู้เรียนสะดวก ส่วนสถานที่สอบถ้าเป็นการสอบย่อยหรือ Midterm ก็สอบผ่านทาง 
Internet ได้ทันที แต่ถ้าเป็นการสอบ Final ต้องมาสอบโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือตามศูนย์สอบที่กำหนดไว้

  School Of Accountancy
  University of the Thai Chamber of Commerce

  126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400 
  Telephone : (02) 697-6222
  Fax : (02) 277-4347
  E-Mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์)
  
  126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต, ดินแดง กรุงเทพ 10400
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) อาคาร 12 ชั้น 2 
  โทรศัพท์ : (02) 697-6222
  แฟกซ์ : (02) 277-4347
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.