รายละเอียดหลักสูตร

        1.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษา

        2.โครงสร้างหลักสูตร
           สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (link คู่มือการศึกษา e-Learning-5)

        3.การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
           การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีใบที่สองขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2543

            เงื่อนไขการเทียบโอนรายวิชา

            เนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) คณะบัญชี จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอน ตามเกณฑ์ของคณะบัญชี และมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่า C หรือ P หรือ 2.00

       4. ระบบการศึกษา

            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ระบบการศึกษาแบบ   หน่วยกิต โดยแบ่งระยะเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้

          ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม 1 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน
          ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม 1 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม
          ภาคเรียนที่ 3 เริ่ม 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม

       5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
          -สำเนาใบปริญญาบัตร
          -สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
          -คำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนจากสถาบันเดิม
          -สำเนาทะเบียนบ้าน
          -สำเนาบัตรประชาชน

          -รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขยาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

         สามารถส่งหลักฐานที่ใช้สมัครมาได้ที่
          126/1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพ 10400
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) คณะบัญชี อาคาร 12 ชั้น 2

        6. วิธีการสมัครเรียน
           สมัครเรียนทาง On-line ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           (สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-697-6222 หรือ e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

         7. แผนการศึกษา
           แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

         8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษา
            -ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนละ 1,000 บาท
            -ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 4,500 บาท (รวมค่าบรรยายเสริม)
            -ค่าขึ้นทะเบียน (ชำระครั้งเดียวในเทอมแรกที่ศึกษา)  500 บาท
            -ค่าบัตรนักศึกษา 350 บาท
            (link ตารางการชำระเงิน-5)
            ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

         9. รายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
            - รองศาสตราจารย์นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ                      ประธานกรรมการ
            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  บุณเนตร                        กรรมการ
            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช              กรรมการ
            - คณบดีคณะบัญชี                                                          กรรมการ
            - ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต                                      กรรมการและเลขานุการ
              (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กืรอนิกส์)