สาส์นจากผู้บริหาร


 

     .... ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อบัณฑิตของหลักสูตร e – Learning ที่สำเร็จการศึกษา ขอฝากข้อคิดไว้เตือนสติ จากคำกล่าวที่ว่า “ความรู้ทำให้องอาจ” นั้นเป็นจริงก็ต่อเมื่อผู้ที่มีความรู้นั้นต้องประพฤติตนเป็นคนดี และ “สุดยอดของความดี“ คือ “ความกตัญญู“

                       ดังนั้น บัณฑิตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พึงประพฤติตนให้เป็นผู้มีความกตัญญูโดยเฉพาะต่อ บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และ ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทั่วทุกคนเทอญ ....

 

รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
คณบดี  คณะบัญชี