อาจารย์ประจำหลักสูตร (ภายนอกคณะฯ)


  อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม

  (คณะบริหารธุรกิจ)
  - วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

  (คณะบริหารธุรกิจ)
  - บธ.บ. (การพาณิชย์นาวี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

หน้า  (1)