ข้อดีของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) 
ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

1. เรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต 
2. เทียบโอนหน่วยกิต และมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาในการเรียน 
3. เรียนทางอินเทอร์เน็ต/อินเตอร์เน็ต? ที่สอดคล้องกับพฤติกรมมของคนยุคสังคมออนไลน์ 
4. ช่วยประหยัดเวลา สะดวกสบาย และไม่เสียเวลาในการเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย 
    สามารถเรียนจากที่บ้าน หรือที่ทำงานได้ 
5. สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 
6. เป็นการเรียนการสอนเสมือนจริง ที่นักศึกษาสามารถพูดคุยและสอบถามอาจารย์ได้
    ในห้องสนทนา (Chat room) กระดานสนทนา (Web board) และ e-mail 
7. จบแล้วได้ปริญญาทางบัญชี ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชี
    รับอนุญาต และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 
8. สามารถต่อยอดโอกาสในการทำงานเป็นนักบัญชีมืออาชีพในอนาคตได้ 
9. หลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงาน กพ. 
10. มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยทุกประการ