ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อรพิน เหล่าประเสริฐ


จบการศึกษาจาก
บธ.บ. (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  เลขานุการคณะ , 2539
2.)  หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีต้นทุน , 2539
3.)  หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี , 2546

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน
1.)  กลยุทธ์และเทคนิคในการวางระบบบัญชีสมัยใหม่ , โรงแรมเอเชีย   [7 กรกฎาคม 2549]
2.)  E-Learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์   [27 กรกฎาคม 2549]
3.)  E-Learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์   [28 กรกฎาคม 2549]

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.)  อนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ , สภาวิชาชีพบัญชี   
2.)  ที่ปรึกษาธุรกิจ , ห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่าง ๆ   
3.)  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย , -   [1994]

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976219 081-254-0674