อาจารย์ประจำหลักสูตร (ภายในคณะฯ)


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิพย์ อักษรสาร
- บธ.บ. (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976216                                  
  อาจารย์ สาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
- Master of Science in Accountancy, Loyola University Chicago, USA
- บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976207

อาจารย์ ไชยรัตน์ แซ่อุย
- บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 026976206

  อาจารย์ ฐิติพร สงวนพันธุ์
การศึกษา
- บช.ม. ( การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976218

 อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate of Visiting Scholar in Accounting , Washington State University, USA
- บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 026976207
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล
- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร      ลาดกระบัง
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976213-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
- บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976206
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เหล่าประเสริฐ
- บธ.บ. (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976219, 081-254-0674

หน้า  (1) / (2) / (3)