ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์


จบการศึกษาจาก
บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารการสอน/คำสอน
 1.)  รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ , 2552
 2.)  สัมมนาบัญชีการเงิน , 2552

ตำรา/หนังสือที่เขียน
 1.)  หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 (การบัญชีสินทรัพย์) , 2548
 2.)  เนื้อหาบทเรียนวิชากฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี(e-Learning) , 2548
 3.)  เนื้อหาบทเรียน (Courseware) e-Learning วิชารายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ , 2549
 4.)  รายงานการเงินและการวิเคราะห์ , 2555

บทความ
 1.)  10. เรื่อง การใช้ข้อมูลของนักลงทุนรายย่อยในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2548 , 2548
 2.)  เรื่อง ความรู้ ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 , วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือน ธันวาคม 2549 , 2549
 3.)  เรื่อง สิ่งบ่งชี้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน , วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 – 116 มกราคม – มิถุนายน 2551 , 2551
 4.)   เรื่อง การวัดคุณภาพกำไรจากผลกระทบจากภาระผูกพันทางการเงินด้วยการวัดเสถียรภาพของกำไรของกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 เดือนเมษายน 2552 , 2552
 5.)  เรื่อง การวัดเสถียรภาพกำไรจากรายการนอกงบดุลของธนาคารพาณิชย์ไทยในตลาด , วารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553

งานวิจัย
1.)   เรื่อง การศึกษาต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ปี 2535-2536) โดยได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2535
2.)   เรื่อง การใช้ข้อมูลของนักลงทุนรายย่อยในการตัดสินใจลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 กันยายน 2546 - 31 มีนาคม 2547) , การประชุมวิชาการทาง ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ABC 2004) วันที่ 15- 16 ตุลาคม 2547 , 2547
3.)  เรื่อง ความรู้ ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 , มกค. , 2549
4.)  เรื่อง การวัดคุณภาพกำไรจากผลกระทบจากภาระผูกพันทางการเงินด้วยการวัดเสถียรภาพของกำไรของกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , มกค. , 2551
5.)   เรื่อง การวัดเสถียรภาพกำไรจากรายการนอกงบดุลของธนาคารพาณิชย์ไทยในตลาด , มกค. , 2553

การเสนอผลงาน
1.)  เรื่อง การใช้ข้อมูลของนักลงทุนรายย่อยในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 กันยายน 2546 - 31 มีนาคม 2547) โดยได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ABC 2004) วันที่ 15- 16 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น   [16 ตุลาคม 2547]
2.)  เรื่อง ความรู้ ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 (1 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม , ม.เชียงใหม่   [14 กุมภาพันธ์ 2551]

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  กรรมการหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง , 2548
2.)  กรรมการสาขาวิชาบัญชีการเงิน , 2548
3.)  กรรมการศึกษาและเสนอร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาคณาจารย์ , 2548
4.)  กรรมการพิจารณาจัดจ้างผู้จัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ , 2548
5.)  กรรมการจัดซื้อระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับคณะบัญชี , 2548
6.)  กรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย , 2548
7.)  ประธานโครงการความร่วมมือไทย-จีน , 2548
8.)  กรรมการInternational Conference , 2549
9.)  กรรมการวารสารวิชาการ มกค , 2550
10.)  กรรมการวารสารวิชาการ มกค , 2551
11.)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร , 2556

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน
1.)  มาตรฐานบัญชีและประเด็นในเชิงปฏิบัติทางบัญชี 13/8/2548 , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   [13 สิงหาคม 2548]
2.)  จับกลลวงในงบการเงิน , โรงแรมสวิสโฮเต็ลเลอคองคอร์ด   [23 สิงหาคม 2548]
3.)  ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์ผู้สอนบัญชี(การกลับคืนของEarnings Management) โครงการเฉลิมพระเกียรติ ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี ครั้งที่7 , อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   [28 ตุลาคม 2548]
4.)  มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ , โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล ลาดพร้าว กทม.   [25 พฤศจิกายน 2548]
5.)  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง , โรงแรมแชงกรีร่า   [29 พฤศจิกายน 2548]
6.)  ร่างมาตรฐานการบัญชี(ปรับปรุง2552) ที่จะมีผลบังคับใช้ปี2554และการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางการบัญชี โดยสมาคมการบัญชีไทย , ม.ราชภัฎพระนคร   [26 มีนาคม 2553]
7.)  ก้าวต่อไปในการพัฒนากรณีศึกษากับนิด้า , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   [3 ธันวาคม 2553]

วิทยากรพิเศษ
1.)   2.) การจัดทำบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์(มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่32) และการด้อยค่าของสินทรัพย์ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 )11/6/2548 , คณะบัญชีร่วมกับสมาคมนักบัญชีและกฎหมาย   
2.)   การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชี โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการSMEs รุ่นที่7"24/1/2547 , คณะบัญชีร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
3.)  การจัดทำบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32) และการด้อยค่าของสินทรัพย์ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ , คณะบัญชีร่วมกับสมาคมนักบัญชีและกฎหมาย   [2548]
4.)  มาตรฐานการบัญชีโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , นักบัญชีดอทคอม   [2549]
5.)  มาตรฐานการบัญชีโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   [2549]
6.)  การจัดทำบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32) และการด้อยค่าของสินทรัพย์ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36) โครงการAccounting Competition , คณะบัญชี   [2549]
7.)  มาตรฐานการบัญชขีโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   [2550]
8.)  มาตรฐานการบัญชขีโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , บริษัท อัพเปอร์ โนวเลจ จำกัด   [2551]
9.)  มาตรฐานการบัญชขีโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี , นักบัญชีดอทคอม   [2551]
10.)  โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิชาการบัญชี และพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตามแนวทางหลักสูตรบัญชีต้นแบบของสภาวิชาชีพ , สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   [2552]

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976210, 026976202