ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิพย์ อักษรสาร


จบการศึกษาจาก
บธ.บ. (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  เลขานุการสาขาวิชาบัญชีต้นทุน , 2544

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976210