อาจารย์  สาริณี ตั้งสถาพรพันธ์


จบการศึกษาจาก
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA ) 

เอกสารการสอน/คำสอน
 1.)  ตำรา วิชาบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ , 2552

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976218