อาจารย์  สาวิตรี สมบูรณ์จันทร์


จบการศึกษาจาก
Master of Science in Accountancy, Loyola University Chicago, USA
บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  กรรมการกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
2.)  ประธานโครงการ KM (Knowledge Management) , 
3.)  กรรมการและเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบภายใน , 
4.)  เลขานุการโครงการ Accounting International Conference , 2551
5.)  ประธานโครงการ Wall of Knowledge , 2552

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 02-6976207