ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุนีย์ ตฤณขจี


จบการศึกษาจาก
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เอกสารการสอน/คำสอน
 1.)  หลักการบัญชีเบื้องต้น (คณะวิทยาศาสตร์) , 2542
 2.)  การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจขั้นสูง (Oracle) , 2547
 3.)  การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจขั้นสูง (Navision) , 2549

ตำรา/หนังสือที่เขียน
 1.)  หลักการบัญชี 2 , 
 2.)  หลักการบัญชี 1 , 

บทความ
 1.)  การจำลองสถานการณ์งานบัญชี (Accouting Simulation Games) , วารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2545

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย , 2538
2.)  เลขานุการหลักสูตรระบบสารสนเทศทางการบัญชี , 2546
3.)  ประธานคณะกรรมการกลุ่มศึกษาต่อผู้ทำบัญชี , 2546
4.)  หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี , 2548

วิทยากรพิเศษ
1.)  การจำลองสถานการณ์งานบัญชี , สถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976214