อาจารย์  สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล


จบการศึกษาจาก
บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  เลขานุการสำนักบริหารการสอนภาคค่ำ , 2542
2.)  หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี , 2544
3.)  หัวหน้าโครงการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี , 2546

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976214