ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์


จบการศึกษาจาก
บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง(สาขาผู้บริหารโครงการอีเลิร์นนิง)
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ตำรา/หนังสือที่เขียน
 1.)  หนังสือหลักการบัญชีเบื้องต้น(เล่ม 1) , 2551
 2.)  หนังสือหลักการบัญชีเบื้องต้น(เล่ม 2) , 2553
 3.)  หนังสือหลักการบัญชีเบื้องต้น (เล่ม 2) , 2556

งานวิจัย
1.)  ความสามารถในการทำกำไรและสภาพคล่องของธุรกิจโรงสีข้าวในประเทศไทย , วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2556

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  กรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการภาษีอากร , 2542
2.)  กรรมการโครงการสำนักงานบัญชี , 2542
3.)  กรรมการฝ่ายพัฒนาคณาจารย์และวิเทศสัมพันธ์ , 2543
4.)  กรรมการสาขาวิชาบัญชีการเงิน , 2543
5.)  กรรมการจัดทำหนังสือระเบียบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2544
6.)  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ (ภายนอก) , 2545
7.)  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะบัญชี , 2545
8.)  กรรมการฝ่ายโครงการตำราคณะบัญชี , 2545
9.)  เลขานุการคณะบัญชี , 2545
10.)  กรรมการจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง (SSR)ของคณะบัญชี , 2545
11.)  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะบัญชี(ภายใน) , 2545
12.)  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย , 2546
13.)  กรรมการโครงการ Wall of knowledge , 2547
14.)  กรรมการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน , 2547
15.)  กรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต Online , 2547
16.)  อนุกรรมการ Cook Book กลุ่มธุรกิจบริการ , 2547
17.)  กรรมการสถิติของคณะบัญชี , 2547
18.)  หัวหน้าโครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของคณะบัญชี , 2547
19.)  กรรมการวางแผนพัฒนาการประยุกต์ใช้ ITของคณะบัญชี , 2547
20.)  กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษาต่อกลุ่มผู้ทำบัญชี , 2547
21.)  กรรมการโครงการ Accounting Simulation , 2548
22.)  กรรมการพิจารณาการจัดจ้างผู้ทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์คณะบัญชี , 2548
23.)  กรรมการสรรหาและคัดเลือกบริษัทเพื่อจัดทำ Courseware , 2548
24.)  กรรมการสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี , 2548
25.)  กรรมการหลักสูตรปริญญาใบที่สอง , 2548
26.)  กรรกมารจัดซื้อระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับคณะบัญชี , 2548
27.)  กรรมการสรรหาและคัดเลือกระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน , 2548
28.)  กรรมการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี , 2548
29.)  กรรมการและเลขานุการหลักสูตรปริญญาที่สองทางการบัญชี (e-Learning) , 2549
30.)  กรรมการโครงการ Accounting Simulation , 2549
31.)  อนุกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย , 2549
32.)  ประธานคณะกรรมการจัดจ้างผู้ทำประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัญชี e-Learning , 2550
33.)  กรรมการกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ , 2550
34.)  ประธานคณะกรรมการจัดจ้างผู้จัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ , 2550
35.)  ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต e-Learning , 2550
36.)  กรรมการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกลฯ) , 2552
37.)  กรรมการ SAR คณะบัญชี , 2555
38.)  กรรมการ :: คณะกรรมการหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน , 2556
39.)  หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2556
40.)  กรรมการฝ่ายวิชาการคณะบัญชี , 2556
41.)  กรรมการบริหารคณะบัญชี , 2556
42.)  กรรมการ::คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการจัดทำเอกสารการสอนคณะบัญชี , 2556
43.)  กรรมการ::คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะบัญชี(SAR) , 2556
44.)  กรรมการทดสอบความรู้ปากเปล่าด้านวิชาชีพบัญชี(Exit Exam) , 2556
45.)  กรรมการจัดพานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ , 2556

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน
1.)   เรื่อง การตรวจสอบทุจริตทางบัญชี และกรณีศึกษา , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   [26 พฤศจิกายน 2548]
2.)  โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ , ห้องทรัพย์สมบูรณ์ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์   [19 พฤษภาคม 2549]
3.)  อบรมเรื่อง เทคนิคการทำวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีและเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   [30 พฤษภาคม 2549]

วิทยากรพิเศษ
1.)  พ.ร.บ.การบัญชี2543 สำหรับผู้ทำบัญชีที่ขาดคุณสมบัติ , คณะบัญชีร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   [2544]
2.)  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีแบบง่ายๆสำหรับธุรกิจขนาดย่มที่เป็นบุคคลธรรมดาประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป , คณะบัญชีร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   [2546]

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.)  ที่ปรึกษาการทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่หลักสูตรระยะปานกลางและระยะยาวรุ่น 2/2549 และรุ่น 3/2549 , คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   [19 พฤษภาคม 2549]

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976214
Extend information: http://elearning.utcc.ac.th/lms/main/