อาจารย์ประจำหลักสูตร (ภายในคณะฯ)


  ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ
- Ph.D. (Accounting and Finance) King's College London, UK
- บธ.ม.(การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- โทรศัพท์ 02-6976698

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลินดา พัฒนวิทยากุล
- บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาหอการค้าไทย
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976202
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัน คล่องชุติโสภณ
- บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-6976220
   

หน้า (1) / (2) / (3)