อาจารย์ประจำหลักสูตร (ภายในคณะฯ)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์
- บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง(สาขาผู้บริหารโครงการอีเลิร์นนิง)
- โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976214,6226                                                                                                                                          
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ ตฤณขจี
- บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976218
อาจารย์ จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ
- บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976207
  อาจารย์ นพดล ยุทธสุขประเสริฐ
- บช.บ. ( บัญชีต้นทุน ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บช.ม. ( การบัญชีบริหาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976901
อ.ดร. พรสิริ ปุณเกษม
- Ph.D. (Accounting) University of Florida-Gainesville, U.S.A.
- Master of Accounting Science, University of Illinois-Champaign, U.S.A.
- บช.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976530         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์
- บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บช.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976218       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญญา ภาณุศานต์
- บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- โทรศัพท์ 02-6976220

อาจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร
- BBA. (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MAP. (Accounting major  Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- D.B.A. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 02-6976637

หน้า  (1) / (2) / (3)