ผศ.ดร.  กิตติมา อัครนุพงศ์


จบการศึกษาจาก
บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.ด. (บัญชีดุษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารการสอน/คำสอน
 1.)  รายงานทางการเงิน , 2549
 2.)  การบัญชีบริหารขั้นสูง , 2550
 3.)  การบัญชีระหว่างประเทศ , 2550

บทความ
 1.)  การบัญชีนานาชาติ : การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่างๆ , วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2549

งานวิจัย
1.)  The Performance Measurement of Thai Commercial Banks : The Financial Crisis Period , - , 
2.)  A Comparative Study on Performance of Companies Under Rehabilitation After the Financial Crisis Period , International Applied Business Research Conference , 2549
3.)  Value Relevance of Accounting Information and Quality of Earnings : A Case Study of Listed Companies on Market for Alternative Investment (mai) , The 3rd International Conference on Roles of Enterprise Systems during Dynamic Environmental Changes , 2550

การเสนอผลงาน
1.)  A Comparative Study on Performance of Companies Under Rehabilitation After the Financial Crisis Period , International Applied Business Reseach Conference   [29 มีนาคม 2550]
2.)  Value Relevance of Accounting Information and Quality of Earnings : A Case Study of Listed companies on Market for Alternative Investment (mai) , The 3 rd International Conference on Roles of Enterprise Systems dyring Dynamic Environmental Changes   [15 มิถุนายน 2550]

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน , 2550
2.)  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา , 2550

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.)  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   [4 ธันวาคม 2550]

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976219