อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม


จบการศึกษาจาก
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate of Visiting Scholar in Accounting , Washington State University, USA
- บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976207