อาจารย์  จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ


จบการศึกษาจาก
บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารการสอน/คำสอน
 1.)  เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ , 2548

งานวิจัย
1.)  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , กองวิจัย มหาวิทยาลัหอการค้าไทย , 2547

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  กรรมการ/การจัดซื้อระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับคณะบัญชี , 2548
2.)  กรรมการ/ฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการรับปริญญา ปีการศึกษา 2547 , 2548
3.)  กรรมการ/Accounting Simulation Games , 2548
4.)  กรรมการ/โครงการส่งเสริมนักศึกษา คณะบัญชี , 2548
5.)  กรรมการและเลขานุการ/สาขาวิชาการสอบบัญชี , 2548
6.)  กรรมการและเลขานุการ/คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง , 2548

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน
1.)  เรื่อง การตรวจสอบทุจริตทางบัญชี และกรณีศึกษา , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   [26 พฤศจิกายน 2548]
2.)  เรื่อง สัมมนามาตรฐานการบัญชี 2548 "ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง" , โรงแรมแชงกรีล่า   [29 พฤศจิกายน 2548]

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976209