อาจารย์  จิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์


จบการศึกษาจาก
- Master of Science in Accounting and Financial Management 
University of San Diego, U.S.A
- บช.บ. (การสอบบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  กรรมการและเลขานุการโครงการ Wall of Knowledge , 
2.)  กรรมการกลุ่มวิชาสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน , 
3.)  กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา , 
4.)  เลขานุการและกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา , 2553
5.)  ประธานโครงการ Wall of Knowledge , 2555
6.)  เลขานุการและกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา , 2556

การอบรม/สัมมนา/ดูงาน
1.)  Issues of Professionalism in a Rapidly Changing Business Environment , Siam City Hotel   [7 มีนาคม 2552]
2.)  ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   [20 มีนาคม 2552]
3.)  การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   [15 พฤษภาคม 2552]
4.)  โครงการบัญชีวิชาการสู่สังคม (สัมมนาเรื่องการกำกับกิจการกับวิชาชีพบัญชี/นำเสนอผลงานวิจัย และกรณีศึกษา) , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   [17 กรกฎาคม 2552]
5.)  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   [30 กรกฎาคม 2552]

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.)  นักวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี , สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   [1 ตุลาคม 2554]

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976207