อาจารย์  ฐิติพร สงวนพันธุ์


จบการศึกษาจาก
บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บช.ม. ( การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง/กรรมการชุด.
1.)  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา , 
2.)  เลขานุการฝ่ายวิชาการ , 
3.)  เลขานุการสาขาวิชาบัญชีต้นทุน , 
4.)  คณะกรรมการในสาขาวิชาบัญชีต้นทุน , 2536
5.)  เลขานุการ ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์และวิเทศสัมพันธ์ , 2545
6.)  เลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย , 2545

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: โทรศัพท์ 026976218