อาจารย์พิเศษ


อาจารย์ น้ำทิพย์ รุ่งโรจน์ดี

 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                         

อาจารย์ นิสา  ธะนะสันต์

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรบหลักสูตร “กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง” รุ่น 1 กรมสรรพากร

อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์จุรีย์ แซ่โล้ 
- บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จำกัด
- วิทยากรสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด (ปัจจุบัน)

อีเมล์ juree.eng@gmail.com
โทรศัพท์ 0816488272

 

อาจารย์ ปิยบุตร วิภาตะศิลปิน
บช.บ. (การสอบบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

อาจารย์ พชรกนก สิริวุฒิโสภณ
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 39
- ITP/LL.M. จาก Harvard Law School, Havard University, USA

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ พงศ์อดุลย์  กฤษณะราช
- บชบ. (สาขาการธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.ม. (สาขาวิชาการจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

อาจารย์ พงศ์สัญ  คุ้มครองวงศ์

- บชบ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเชตพณิชยกรารพระนคร
- บช.ม. ( การบัญชีบริหาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                   หน้า  (1) / (2)