อาจารย์พิเศษ


 

อาจารย์ ดวงใจ โอวจริยาพิทักษ์
- บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท Macquaire University

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา
- ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ ยุวดี   เจียมวัฒนศิริกิจ
- BBA. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท University of Michigan

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อาจารย์ วนิดา สมส่งกุล

  - บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรกร กิตติสุวรรณ์
- บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อาจารย์สันติ  อังธนารักษ์สกุล
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

อาจารย์ประพันธ์  คงเอียด

ประวัติการทำงาน/อาจารย์พิเศษ
1) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  (ปี 2551)
2) นิติกรปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  (ปี 2551 - 2553)
3) นิติกรชำนาญการ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (ปี 2553 - ปัจจุบัน)
4) อาจารย์พิเศษวิชาสัมมนาภาษีอากรและวิชาการภาษีอากร 2 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5) อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6) อาจารย์พิเศษวิชาการภาษีอากร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7) อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีการบริโภค หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8) อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายภาษีท้องถิ่น หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ จันทร์เต็ม
- บชม.(M.S.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พณ.ม.(M.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พณ.ม.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Cert. In Financial Management Program,National University of Singapore
- ประกาศนียบัตรผู้นำทางการเมืองรุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ พัฒนาหลักสูตรบัญชีระดับอุดมศึกษา
- ที่ปรึกษาบริษัท เคเอเบิ้ลเทค จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท เค ซี แกรนด์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รองคณบดีคณะบัญชีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หัวหน้าสาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณะกรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  090-9741110


                                                                   หน้า (1)(2)